Dzieci

Trening

psycholog dziecięcy Lublin

 • Trening sukcesu – łączy umiejętności nauki poprawiającej koncentrację uwagi i kontrole złości. Wspomaga naukę szkolną, opierając się na pracy z zasobami dziecka. Kierowany jest przeważnie do dzieci z  A D H D, bądź do dzieci sprawiających trudności szkolno-wychowawcze.
  INWESTYCJA: 80 zł/60 min
 • Trening efektywnej nauki – cykl spotkań, podczas których dziecko nabywa umiejętności efektywnej nauki, planowania materiału, skutecznego zapamiętywania treści w oparciu o bieżący materiał szkolny. Dotyczy nauki języków, historii, przyrody, geografii itp.
  INWESTYCJA: 80 zł/60 min

terapia ADHD Lublin

 • BRAINFIT – cykl zajęć, wspomagających pamięć, koncentrację uwagi i kreatywność. Rozpoczyna się i kończy pomiarem tych obszarów, wskazując na ich podniesioną efektywność. Trening trwa 3 miesiące (spotkania 2-3 razy w tygodniu). W trakcie treningu uczestnik wykonuje serię ćwiczeń i aktywności poznawczych, mających na celu stymulację kory mózgowej, skuteczne i szybkie zapamiętywanie, naukę szybkiego czytanie oraz nabycie większej zdolności koncentracji uwagi. Zajęcia są również dedykowane dla dzieci z dysleksją.
  INWESTYCJA: 80 zł/60 min
 • Planowanie kariery zawodowej młodzieży – cykl zajęć, rozwijających zainteresowania i mocne strony dziecka, oraz umożliwiających wykorzystanie ich w działaniu. Podczas spotkań uczestnik wykonuje kwestionariusz, określający predyspozycje do konkretnych zawodów. Pozwala mu to na świadome podjęcie decyzji o swojej przyszłości, zarówno naukowej jak i zawodowej.
  INWESTYCJA: 80 zł/60 min

Warsztaty

poradnia psychologiczna dla dzieci Lublin

 • Twórczość wspomagająca naukę – kreatywne metody, zachęcające dzieci do nauki. Poznanie technik szybkiego uczenia w tym: mapy myśli, karty pamięci, fiszki, rysunki.

psycholog Lublin LSM

 • Współpraca drogą do sukcesu – zajęcia uświadamiające dzieciom i młodzieży, dlaczego warto w życiu współpracować. Gwarantują poznanie i docenianie wzajemnych różnic oraz zastosowanie ich w życiu. Zajęcia kształtują cechy dobrego przywódcy.

poradnia psychologiczna dla dzieci Lublin

 • Trening kontroli złości – zajęcia pozwalające poznać i zrozumieć ludzkie emocje oraz nabyć umiejętności radzenia sobie ze złością i zachowaniami agresywnymi.  

terapia ADHD Lublin

 • Trening zachowań społecznych – zajęcia zorientowane na naukę zachowań prospołecznych, twórcze rozwiązanie problemów i kształtowanie cech dobrego przywódcy.  
 • Organizer – warsztaty rozwoju osobistego wskazujące na techniki dobrego zarządzania sobą w czasie oraz skutecznego radzenia sobie ze złodziejami czasu.

Terapia

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka zachowania, które Cię niepokoją – nie czekaj. Okres, w którym jest Twoje dziecko to czas na naukę nowych umiejętności. Przy współpracy ze specjalistą możesz bardzo szybko uzyskać zadowalające efekty. Warto inwestować w rozwój swojego dziecka. Najczęstsze przyczyny wymagające pomocy specjalisty to zaburzenia lękowe, nadmierna nieśmiałość, rozwód rodziców, niekontrolowane wybuchy złości i agresji, zachowanie opozycyjno-buntownicze, nadpobudliwość psychoruchowa ( A D H D), zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania, problemy szkolne, trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia, dysortografia), nadmierna rywalizacja między rodzeństwem.

Młodzież – Gdy dostrzegasz u swojego dziecka niektóre z poniższych sygnałów lub jesteś zaniepokojony zachowaniem dorastającego młodego człowieka skorzystaj ze spotkania ze specjalistą, który zaproponuje Ci możliwości pracy psychologicznej z Twoim dzieckiem.

Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu, z możliwością dojazdu do klienta. Najczęstsze przyczyny wymagające pomocy specjalisty:

 • zaburzenia depresyjne,

 • obniżony nastrój,

 • wycofanie,

 • negatywizm,

 • zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenie),

 • nadmierne picie alkoholu,

 • wagary,

 • zaburzenia odżywiania (objadanie się, częste wymioty, nagła zmiana wagi ciała),

 • zaburzenia lękowe (reagowanie nasilonym lękiem, unikanie sytuacji potencjalnie trudnych, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami lub osobami dorosłymi),

 • zachowania opozycyjno-buntownicze.

 • nadpobudliwość psychoruchowa ( A D H D ),

 • obniżone poczucie własnej wartości, 

 • zaburzenia zachowania i emocji, lęk, nieśmiałość, brak kontroli nad złością, 

 • trudności z adaptacją do nowych warunków,

 • uzależnienie od: gier, Internetu.

INWESTYCJA:  80 zł/60 min

Diagnoza

Diagnoza –  jednorazowe lub kilkukrotne spotkanie dziecka/rodziców z psychologiem. Jego celem jest wykonanie tematycznych kwestionariuszy, zebranie wywiadu z rodziną oraz przedstawienie wyników w formie opinii psychologicznej. Diagnoza umożliwia rozpoznanie genezy przyczyn trudności dziecka oraz wyznacza kierunek pracy terapeutycznej. 

 • Diagnoza funkcji poznawczych polega na zdefiniowaniu obszarów, które najczęściej odpowiadają za trudności w uczeniu się: pamięć, uwagę i funkcje wykonawcze. Wykorzystywane narzędzie psychologiczne diagnozują deficyty poznawcze, leżące u podłoża takich zaburzeń jak: dysleksja, dyskalkulia, A D H D , ADD, zaburzenia ze spektrum autyzmu z normą intelektualną, rozwojowe zaburzenie koordynacji czy specyficzne zaburzenie rozwoju językowego.

 • Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi  to określenie poziomu funkcjonowania dziecka w obszarach uwagi, nadruchliwości i impulsywności za pomocą uzupełnionych przez dziecko i rodziców kwestionariuszy oraz wywiadu klinicznego.

 • Diagnoza predyspozycji zawodowych dla młodzieży i dorosłych polega na określeniu predyspozycji do konkretnych zawodów zgodnych z umiejętnościami, cechami osobowości i temperamentu. Diagnoza pozwala na świadome zaplanowanie swojej ścieżki zawodowej w zgodzie ze sobą. 

terapia ADHD Lublin

Neuron
Studio Twórczego Myślenia

ul. Wojciechowska 7 lok. 104 Lublin